Wednesday , June 16 2021

IPhone'y reach ± ​​siê wymiany nieoryginalnych batteries. Apple t³umaczy: this with the cost of bezpieczeñstwoApple w styczniu 2018 within wprowadzi³o do iOS come niespotykan ±, and bardzo przydatn ± opcjê – wska¼nik zu¿ycia baterii. As a matter of fact, this is a slow-moving affair with the 2017 deadline, where the company has a whole range of smartphones. Oficjalnie po to, aby chroniæ urz ± dzenia ze starszymi akumulatorami przed wy³ ± czeniem. Koniec koñców Apple seems to be the show, a strong bardzo sound is ogniwo w naszymi iPhonie and czy wymiana on nowe je jui konieczna.

>>> Battery pack with two smartphones may be available at the following locations:

iOS namawia do wymiany nowych akumulatorów

Niestety makes it a point that even the producer of "nauczy" phones phones ignore models with non-original batteries. Borrow the Smartphone Unlocking iFixit discovers that its wi iOSwietla icon "Serwis" with the bad battery function of the battery is full of features.

The system starts with a wymiany battery, but the function fills in with the display of fire, and the co-station becomes more secure. W iOS pojawia siê te¿ "wa¿na wiadomo¶æ dotycz ± ca baterii":

We can't zweryfikowaæ, even with an iPhone with autentyczn ± battery from Apple. The information on the subject is zu¿ycia with ± no incidence of fire.

Dzieje siê tak w dwóch przypadkach: po wymienianie ogniwa na nieoryginalne graze po zo¿eniu akumulator from Apple, ale w nieoficjalny sposób, np. w nieautoryzowanym serwisie. The only ability to przywrócenie dzia³ania function and pozbycie siê communicatu is udanie siê to the certyfikowanego point wymiany Apple and zap³acie for naprawê.

Czytaj te¿: Apple kusi hakerów. For w siamanie siê to the iOS system it offers 1 mln dollars

Apple t³umaczy w swoim stylu: that dla waszego good

Teraz Apple has become banned w sprawie g³os. Firm t³umaczy, to do it with the cost of kwestie bezpieczeñstwa naszych iPhone'ów. The Cupertino giant is going to have the ability to work, if any fire is less professional than professional.

Bardzo powa¿nie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa naszych klientów i chcemy upewniæ siê, ¿e ka¿da bateria stacie wymieniona w prawid³owy sposób

– t³umaczy Apple comments on The Verge.

With a dead time wprowadzili¶my now ± function, aby powiadamiaæ u¿ytkowników – if you have the right place to zweryfikowaæ – czy nowa, the autentyczna battery is replaced by a przez certyfikowanego technika przestrzegaj ±. The information is schuch ± ochronie naszych klientów przed uszkodzonymi, which is already strong lubricated batteries, which can ± prowadziæ to problems with bezpieczeñstwem lub wydajno¶ci ±. There is no communication between you and your mobile phone by phone.

– t³umaczy Apple w dalszej czê¶ci komentza.

Apple factories can power the entire ochronê swoich klientów przez niepoprawnie dzia³aj ± cymi batteries. When there is no other latche szyszeli¶my on fire iPhone'ów powodowanych przez niepoprawnie zamontowane ogniwa.

The company detects that you will communicate with your phone. U¿ytkownicy nie s ± is equal to its obecno¶ci satisfying, will, after nieautoryzowanej naprawie nie ma mo¿liwo¶ci zbadania zu¿ycia równie¿ oryginalnej batteries. Co wiêcej, a powerful company, is an American producer chce w ten sposób zwiêkszyæ swoje przychody z autoryzowanych serwisów.

Unfortunately, Apple will not compromise – np. odnoczesnego prikazywania stan zu¿ycia ogniwa i communicatu nieautentycznej battery. O ile w przypadku z³ej ocii zamienników may marriage wska¼nika zrozumieæ, o tyle w przypadku autentycznych ogniw powinien siê he pojawiæ.

Czytaj te¿: Nowy iPhone 11 ju¿ 10 wrze¶nia? iOS 13 zdradzi³ datê premiery


Source link

About poland